vk Kra pilt

Kaitseväe üksused

Eesti kaitsevägi on kaitseministeeriumi valitsemisalas asuv ja Eesti vabariigi valitsuse alluvusesse kuuluv sõjaliselt korraldatud täitesaatva võimu asutus, mida juhib kaitseväe juhataja. Eesti totaalkaitse printsiibil üles ehitatud riigikaitset teostavad kaitsevägi ja Kaitseliit. Riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maaala, territoriaalvete ning õhuruumi terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Selle ülesande täitmise tagamine nii rahu- kui ka kriisiajal on riigikaitse juhtimisstruktuuri kohus. Eesti Kaitseväe operatiivstruktuuri moodustavad erineva valmidusastmega üksused, mis on komplekteeritud elukutselistest kaitseväelastest, reservväelastest ja Kaitseliidu liikmetest. Rahuaegsesse kaitseväkke kuulub umbes 5500 kaitseväelast, kuid sõjaolukorras on võimalik teenistusse kutsuda umbes 270 000 inimest. Kaitseväe struktuuris ka täielikult elukutselistest kaitseväelastest koosnevaid üksusi ja nende kõrval selliseid, kus elukutseliste kaitseväelastega on täidetud vaid osa ametikohtadest. Suurim ainult elukutselistest kaitseväelastest moodustatud üksus on Scoutspataljon. Eesti kaitsejõudude kõige olulisem osa on regulaarvägi, mis jaguneb maa-, mere- ja õhuväeks.

MAAVÄGI

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväe prioriteet on arendada kiirreageerimisüksusi ja üldotstarbelisi lahinguüksusi, vastuvõtva riigi toetust ja territoriaalset toetusstruktuuri. Vajadusel peab maavägi abistama tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud katastroofide korral.

Loe lähemalt…

MEREVÄGI

Mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalvett ja põhiülesanne teha miinitõrjet ning arendada miinisõjavõimet. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest ja miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavast alusest. Eestil on kolm nüüdisaegsete miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown-klassi miinijahtijat, üks Lindormen-klassi tuukri- ja toetuslaev, spetsiaalse väljaõppe saanud miinituukrite grupp ning miiniinfokeskus, mille ülesanne on hallata ja täiendada Eesti vete miinisõjaga seonduvaid andmebaase.

Loe lähemalt…

ÕHUVÄGI

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse. Õhuväe prioriteedid on meie õhuruumi seire ja liitlaste lennuvahendite vastuvõtmine. Tänapäevane õhuseiresüsteem võimaldab koostööd integreeritud NATO õhukaitsesüsteemiga, samuti peab õhuvägi suutma osutada õhusõidukitele standardite kohast teenindust vastuvõtva riigi nõuetest lähtuvalt.

Loe lähemalt…

TEISED ÜKSUSED

Siia alla kuuluvad keskalluvusega üksused ja asutused.

Loe lähemalt…