vk Kra pilt

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

ERIOPERATSIOONIDE VÄEJUHATUS

Milline on osakaal meeste ja naiste vahel EOVJ-s? Usun, et teil kindlasti nais-teenijaid ka, ilmselt küll vähem?
Erioperatsioonide väejuhatus võtab teenistusse kõiki, vastavalt nende sobivusele ametikohale, olenemata soost.

Mis tehnikat ja relvastust õppustel ja igapäevatöös kasutate?
Eesti eriväelased kasutavad maailmatasemel relvastust ja varustust. Kui on soov selle kõigega lähemalt tutvuda, tuleb tulla teenistusse!

Kui kõrgelt langevarjuhüppe drillid toimuvad?
Rahuajal alla 250 meetri kõrguse ei hüpata.

Piltidel on näha estcam digilaiguga kui ka multicam, või selle sarnase laiguga operaatoreid. Kas teil on üleminek digilaigult teise või kasutatakse multicam laiku ainult kindlatel operatsioonidel?
Oluline pole vorm ise, vaid mees selles vormis. Ent see, millist vormi kasutame, sõltub ülesandest.

Milline näeb välja tööpäev EOVJ-is neil, kes hetkel välisoperatsioonil ei käi? Kui tihti nad koju saavad?
Samamoodi nagu ülejäänud kaitseväes.

Kuidas ja kas saaksin kontrollida, kas minul on vastavus riigisaladuse loa saamiseks?
Kuna riigisaladuse loa väljastab Kaitsepolitsei, tuleb seda neilt uurida.

Kas on võimalik veel kuidagi kandideerida peale Valiku?
Üldjuhul võetakse erioperatsioonide väejuhatusse inimesi ainult läbi Valiku. Kuna meie organisatsioon on alles arendamise järgus, oleme mõningatel puhkudel otsinud spetsiifilistele ametikohtadele võitlejaid ka konkursi kaudu.

Minu küsimus puudutab just töö ja pere vahelist suhet. Kas eriväed on pigem poissmeestele või tugevas abielus olevale operaatorile.
Meie võitlejate seas on nii vallalisi kui pereinimesi. Peame pereväärtusi väga oluliseks, kuid väeteenistus tervikuna nõuab mõlemalt abielupoolelt teineteise mõistmist ja arusaamist.

Kas EOVJ-s on teenistuse kõrvalt võimalik kõrgharidust omandada?
Erioperatsioonide väejuhatuses on teenistuse kõrvalt omandatud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraade.

ERIOPERATSIOONIDE GRUPP

Kui lokaalne on EOG-s väljaõpe, st kui suures osas on see Eestis paikne ja kui sageli on reisimist?
EOG väljaõppetsüklis on tegevusi nii Eestis kui välismaal.

Kui paljudel välisoperatsioonidel on EOG oma eluaja jooksul osalenud ja kus?
Erioperatsioonide väejuhatus on osalenud sõjalisel missioonil Afganistanis ja alustas missiooni sellel aastal Malis sihtüksuse Takuba koosseisus operatsioonil Barkhane. Samuti käime ühiselt treenimas erinevate NATO liikmesriikide eriüksustega.

Kui palju vabadust antakse erioperaatoritele oma füüsiliste treeningute läbiviimiseks või on kõigile üks ja sama treeningkava ettenähtud?
Üldiselt anname vabadust päris palju, ent allüksused korraldavad ka üksusesiseseid ühistreeningud.

Milline näeb välja erioperaatori töönädal, kas töötatakse iga päev või on nö palgatöö režiim: 9-17 ning ainult tööpäeviti?
Tuleb tunnistada, et allüksuste kalender on üsna tihe. Kui meeskond on Eestis, siis on ta tavaliselt ise täiendväljaõppel või viib väljaõpet läbi kellelegi teisele. Päev algab tavaliselt meeskonna kogunemisega, jagatakse laiali ülesanded päevaks planeeritud ülesannete täitmiseks ning koordineeritakse tegevus teistega. Seejärel keskendub üksus tegevusele ning õhtul naastes hooldatakse varustus ja relvastus. Sõltuvalt väljaõppeülesandest ja selle toimumise kohast võib tööpäev alata varem ja lõppeda hiljem kui tavaline tööpäev, mõnikord kestes ka mitu päeva, näiteks õppustel. Nendel puhkudel kompenseerime teenistusaeg vastavalt kehtivale korrale kas vaba ajaga või rahaga nagu teistes kaitseväe üksustes.

Kas operaatoritele õpetatakse ka võitluskunste?
Jah.

OPERAATOR

Kui pikaks ajaks sõlmitakse erioperaatori tööleping?
Kui meie tulevane võitleja läbib Valiku, võtame ta esialgu teenistusse üheks aastaks. Selle aasta sisse jääb kuue kuu pikkune erioperatsioonide baaskursus, mis on sisuliselt Valiku jätk, sest ka selle ajal hindame tulevase erioperaatori sobivust meie üksusesse. Esimese aasta põhjal näeb ka erioperaator, kas talle töö sobib. Seejärel võtame ta teenistusse kuni viieks aastaks. Pärast kümmet aastat katkematut tegevteenistust võtame tegevväelase tegevteenistusse määramata ajaks.

Kas erioperaator saab naasta täielikult tsiviilellu või kannab ta mingeid kohustusi veel riigi ees?
Tegevteenistusest lahkudes määrame erioperaator erioperatsioonide väejuhatuse reservi, mis toimib samamoodi nagu teised kaitseväe reservüksused. Aeg-ajalt korraldame õppekogunemisi ning vajadusel saab reservis oleva operaatori välja kutsuda ka kriisiolukorras.

Kas te otsite pidevalt operaatoreid juurde või on mingi limiit, millest te üle ei lähe?
Nagu iga teine väeosa, vajame ka meie järelkasvu.

Mis iseloomujooned on erioperaatorile omased ning kasulikud?
Heal erioperaatoril on kombinatsioon tahtejõust, enesedistsipliinist, stressitaluvusest, kohanemisvõimest, usaldusväärsusest, aususest, koostööoskusest, initsiatiivist, vastutusest ja õppimistahtest. Nendel iseloomujoontel hoiame ka kandidaatidel silma peal, kui nad Valikul osalevad. Siin artiklis oleme samuti eriväelase loomusest kirjutanud

Kui pikk on esialgne väljaõpe ning millest see laias laastus koosneb?
Esialgseks väljaõppeks võib ilmselt pidada erioperatsioonide baaskursust, mis kestab kuus kuud. Selleks, et veel detailsemalt teada saada, tulge Valikule!

Kui kaua keskmiselt töötatakse operaatorina?
Me ootame teenistusse pühendunud operaatoreid, kes teenivad aastaid.

Kas EOG ridadesse on võimalik astuda ka peale Kaitseväe Akadeemia lõpetamist või oleks parem Valikule tulla enne?
Valikule on võimalik tulla nii enne, KVAs õppimise ajal kui pärast KVA läbimist. Üldiselt soovitame enne Valikule tulemist KVA läbida, kui on soov valida ohvitseri või vanemallohvitseri karjäär.

Kas erioperaatorite seas on ka kindel auastmete hierarhia või on kõigil võrdväärne austustase, kui jah, siis kuidas saab kõrgemale pürgida?
Erioperatsioonide väejuhatuses on samasugune auastmete hierarhia nagu kogu kaitseväes.

Mis on kõige olulisem iseloomujoon, mis on kõigil operaatoritel ühine ja miks on just see iseloomujoon oluline?
Operaatorite iseloomujooned on erinevad, ent neid kõiki ühendab pühendumus riigikaitsele, mis on tähtsam kui mõni üksik iseloomujoon.

Kas uusi operaatoreid valides eelistatakse pigem nii-öelda “tooreid” ja veel päris välja kujunemata iseloomuga võitlejaid või pigem isikuid, kellel on kõik iseloomujooned juba välja kujunenud ning kes pole enam iseloomu poolest “vormitavad”?
Otsime inimesi, kes on võimelised kohanema ja arenema.

Kas EOVJs aega teeninud isikutel on eeliseid EOGs tööle asumise korral?
Erioperatsioonide väejuhatuses aega teeninul on ilmselt lihtsam kohaneda erioperatsioonide mõtteviisiga ja sellest tulenevalt lihtsam aru saada põhjustest, miks midagi tehakse. Selleks, et meil tööle asuda ei ole otsest vajadust või kohustustläbida meie juures ajateenistus.

Kas grupi liikmed on kõik endised tegevväelased või on kedagi ka muust sektorist?
Valiku kandidaatide seas on alati olnud ka erasektori esindajaid.

Mis koolid peab läbi käima või mida peab selleks tegema, et saada erioperatsioonide gruppi tööle?
Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ning edukalt läbitud Valik, see on eeldus erioperatsioonide gruppi teenistusse saamiseks. Kindlasti tuleks enda jaoks läbi mõelda, miks kaitseväeteenistusse ja erivägedesse kandideeritakse. Kindlasti ootame kandidaatidelt avatud mõttemaailma ja nutikust lahendada keerulisi olukordi ning võimet areneda. Füüsiliselt peaks kandidaat olema piisavalt tugev ja terve, et hakkama saada.

Kuidas on suhtumine meie operaatoritesse teistes liikmesriikides? Kas oleme rollis kus meid ei võeta tõsiselt, või tuuakse isegi meid mõnes kohas näiteks?
Meie operaatorid on ennast näidanud väga professionaalsetena nii välismaal kui kodus. NATO ja teiste partnerite kohtumistel on Eesti erioperaatoreid korduvalt esile tõstetud kui otsustusvõimelisi, oma valdkonda tundvaid ja suurepäraseid spetsialiste. Seda pole öeldud vaid suusoojaks või viisakusest vaid ka situatsioonides, kus viisakused ja diplomaatia jäetakse kõrvale. Eks tõestuseks on seegi, et eestlased on soovitud partnerid nii operatsioonidel kui õppustel. Näiteks tuuakse meid tihti, seda eriti siis, kui räägitakse SOF paindlikkusest operatsioonidel, julgusest võtta ette keerulisi missioone ja kohanemisest uute sõjapidamise põhimõtetega, sealhulgas näiteks tavatu sõjapidamisega.

Kas katsetel osalemine ja edaspidine seos erioperatsioonide grupiga seab piiranguid igapäevastele läätse-ja prillikandjatele?
Erioperatsioonid ei sea täiendavaid piiranguid neile, kes on nägemisprobleemidele vaatamata tunnistatud kaitseväekõlbulikeks. Kui prillide kandmine on olnud segavaks faktoriks ametikohal teenimisel, oleme suunanud oma võitlejaid ka silmaoperatsioonile. Iga juhtumi puhul otsustatakse seda eraldi, meil on teenistuses nii neid, kes kannavad prille, kui ka neid, kes on käinud silmaoperatsioonil.

ERIOPERATSIOONIDE GRUPI  VALIK

Kas Valikule kandideerimisel on oluline kandidaadi vanus või saab kohe peale ajateenistust katsetele tulla?
Valikule saab isegi ajateenistuse ajal tulla, aga erioperatsioonide väejuhatusse tegevteenistusse tulemiseks peab ajateenistus olema läbitud.

Kas peale ajateenistust on mõtet tulla kohe Valikule või on soovitatav teenida enne mingis tavalises üksuses?
Iga võitleja peab järgima oma südame kutset ja tegema nii, kuidas talle tundub õige.

Kas ajateenistusest on võimalik tulla katsetele ning kuidas see välja näeb?
Jah, ka ajateenistuse ajal on võimalik tulla Valikule. Soovist Valikul osaleda tuleb anda meile teada aadressile eogvalik@mil.ee ja edasised juhtnöörid saab juba sealt.

Kas eelnev ajateenistuse läbimine on kohustuslik? Kui teen näiteks SBK läbi, kas siis saan ka kandideerida?
Valikule võib tulla ka juba pärast SBK läbimist, kuid tegevteenistusse kaitseväes saab tulla alles pärast ajateenistuse läbimist.

Kas tasub otse pärast ajateenistust kandideerida teie ridadesse, eriti kui ajateenistusse on mindud otse peale gümnaasiumit? Kui ei, siis mis oleks parim õpe/töökoht/kogemus, mis aitaks hiljem kaasa liitumisele?
Tuleb järgida oma südame kutset ja tegutseda nii nagu endale õige tundub.

Milline on uus Valik võrreldes eelmisega, mis kestis kauem?
Oleme aastate jooksul viinud läbi mitukümmend Valikut ja iga kord analüüsinud ning otsinud võimalusi seda paremaks teha. Meie tähelepanekud olid, et ka kahenädalase Valiku puhul eraldusid terad sõkaldest juba esimese nädala jooksul ja edasised väljakukkumised olid enamasti meditsiinilistel põhjustel. Lisaks, Valikule järgneb kuue kuu pikkune erioperatsioonide baaskursus, mis pole samuti lihtsamate killast ja näitab samuti, kes sobib erioperaatoriks ja kes mitte. Seega, kuigi Valik kui ühekordne sündmus on nüüdsest tõesti lühem, on katseperiood tegelikkuses märksa pikem.

Millistel põhjustel on veel katsetel läbikukkumisi peale füüsilise võimekuse?
Kõik algab ikkagi vaimsest poolest. Ka füüsis ja vaim on omavahel seotud.

AJATEENISTUS OPERATSIOONIDE VÄEJUHATUSES 

Mille alusel inimesi erioperatsioonide väejuhatusse ajateenistusse võetakse?
Sobival ajateenijal on kesk- või kutseharidus, hea füüsiline vorm ja eesti keele oskus. Lisaks on ta ise avaldanud soovi vabatahtlikult erioperatsioonide väejuhatusse ajateenistusse tulla.

Kuidas saada ajateenijaks erioperatsioonide väejuhatuses?
Selleks, et oleks võimalik pääseda ajateenijaks erioperatsioonide väejuhatuses, tuleb kirjutada Kaitseressursside Ametile avaldus, et soovitakse vabatahtlikult erioperatsioonide väejuhatuses ajateenistus läbida. Taotluse vormi leiab Kaitseväeteenistus või KRA taotlused.

Kui tulevane ajateenija soovib väga tulla just teie juurde aega teenima, siis mida ta peaks tegema, et olla 100% kindel, et ta seda ka saab?
Selleks, et tõenäosus EOVJ saada oleks võimalikult suur, peaks olema kesk- või kutseharidus, olema heas füüsilises vormis ja soovituslikult ennast täiendanud erialase kirjandusega erivägede kohta.

Mis on füüsilised nõudmised, et EOVJ-is aega teenida?
Täpselt samad, mis ülejäänud kaitseväes. Füüsilise testi nõuded on leitavad SIIT.

Mida võiks iseseisvalt harjutada/õppida/praktiseerida enne kui soovin pääseda ajateenistusse erioperatsioonide väejuhatusse?
Kõige pealt tuleb lõpetada kesk- või kutsekool. sest hea eriväelane on taibukas. Seejärel tasub oma füüsilist vormi arendada. Selleks võib kasutada meie Valikuks valmistumise kava. Kindlasti kuluks ära ka meie Facebooki lehel lugemisvaraga tutvumine, mille leiab siit: https://www.facebook.com/notes/estonian-special-operations-forces/erioperatsioonide-v%C3%A4ejuhatust-puudutavate-artiklite-kogu/755621621493277/

Olen hetkel veel 11. klassi õpilane ja soovin teada, kas on võimalus asuda ajateenistusse EOVJ-i ka aasta hiljem peale gümnaasiumi lõppu, et ei peaks tulema kohe peale kooli lõpetamist?
See on täiesti võimalik. Kaitseressursside Ametile tehtavas avalduses saate märkida, mis aastal eelistate ajateenistusse tulla. Selleks minge esimese sammuna kaitseväeteenistuse veebi ja valige seal endale sobiv arstliku komisjoni aeg ja koht.

Kas selleks, et asuda ajateenistusse erioperatsioonide väejuhatuses tuleb läbida mingid katsed?
Eraldi katseid läbida tarvis pole. Pärast põhikutse sõduribaaskursust valitakse välja umbes kolmkümmend sõdurit, kes on avaldanud soovi ja sobib erioperatsioonide väejuhatuses ajateenistuse läbimiseks.

Mis ajaks te moodustate nimekirja isikutest, kes saavad võimaluse läbida ajateenistuse erioperatsioonide väejuhatuses?
Need kutsealused, kes on soovi avaldanud ja keda me endale ajateenistusse ootame, saavad sellest teada enne ajateenistuse algust.

Kui oled teenistuse läbinud mõnes teises pataljonis, kas on võimalik liituda EOVJ-iga reservväelasena?
Kellel on ajateenistus läbitud, saab tulla EOVJ tegevväelasena tööle. EOVJ reservväelaseks on võimalik saada pärast tegevteenistust EOVJ-is.

Miks peaks tulevane ajateenija soovima tulla just teie juurde aega teenima, mis on see, mida ta just teie juurest saaks, aga mujalt mitte?
Ajateenistus EOVJs on kutsealusele, kes tahab võtta kaitseväest maksimumi ja teha oma teenistusest meistriteose. EOVJ ei ole kindlasti nendele, kes tahab võimalikult kergelt hakkama saada või tulevad ajateenistusse vastumeelselt.

Kas ajateenijatel hakkab olema samasugune varustus, mis tegevväelastel?
Ei. Erioperatsioonide väejuhatuse ajateenistuse erilisus seisneb väljaõppes. Individuaalvarustus on üldjoontes samasugune nagu ülejäänud kaitseväe ajateenijatel. Varustus muutub oluliselt kui peale ajateenistust jätkatakse tegevteenistuses EOVJ koosseisus.

Kuidas näeb välja ajateenistus erioperatsioonide grupis? Kui pikalt ajateenija väljaõpe kestab?
Kui kõik ajateenijad on detsembri keskpaigaks oma sõjalise alushariduse kätte saanud valitakse nende seast välja umbes kolmkümmend parimat, kellel kõik eksamid positiivselt tehtud ja neil algab erioperatsioonidele spetsiifiline väikeüksuse taktika moodul, mis kestab ajateenistuse lõpuni. Ajateenistus EOVJs lõppeb samal ajal kui kõikidel teistel ajateenijatelgi.

Kuidas erineb ajateenistus erioperatsioonide väejuhatuses ajateenistusest “tavalises” jalaväekompaniis? Millele keskendutakse rohkem?
Esimene pool ajateenistusest väga ei erinegi. Ajateenijad omandavad esmalt sõduri baasoskused, mis on igasuguse edasise väljaõppe aluseks, ent mida aeg edasi, seda spetsiifilisemaks väikeüksuse taktika väljaõpe muutub.

Mis kaasneb ajateenistusega EOVJ-is? Kas on raskemad treeningud? Väljalube ei anta? Ning kas seal ajateenistuse läbimisel on mingid eelised?
Teenistus erioperatsioonide väejuhatuses paneb ajateenija kindlasti proovile ja on väljakutse kehale ja vaimule, ent midagi ülemäära rasket ei ole. Anname enda poolt kõik, et meie ajateenija saaks parima võimaliku väljaõppe, et tema areng meie juures toetaks teda ka edasises elus ning et ta oleks peale ajateenistust aktiivne reservväelane. Väljalubasid saavad ajateenijad samamoodi nagu muudes väeosades – kui neil on väljaõpe läbitud, varustus hooldatud ja probleeme ei ole, võivad nad koju või väeosast välja puhkama minna.

Mis saab teenijatest pärast ajateenistust?
Ajateenistuse lõpus määrame ajateenija erioperatsioonide väejuhatuse reservüksusesse ning hakkame edaspidi õppekogunemistele kutsuma. Soovi korral võib ajateenija oma teenistust jätkata EOG-s tegevväelasena, aga selleks peab ta esmalt läbima Valiku.

Kas pärast ajateenistust EOVJ-is peab jätkama valikkatsetega ja teenistusse asuma erioperatsioonide väejuhatuses?
Ei pea. Valikule minek ja tegevteenistuses jätkamine on hea võimalus tegevteenistusest huvitatutele, mitte kohustus.

Mitu korda aastas kavatsete uusi ajateenijaid välja õpetama hakata?
Ajateenijaid võtame vastu kaks korda aastas – eelkutse on juulis ning põhikutse on oktoobris.

Millised enesearendamise võimalused on võitlejatele tagatud ka väljaõppevälisel ajal, kui nad tulevad teie juurde aega teenima?
Väljaõppevälisel ajal kohustuslikke enesearenduseprogramme me pigem ei korralda, küll aga saab ajateenijatel olema ligipääs raamatukogule ja sportimisvõimalustele ning loodetavasti ka sõdurikodule. Samas, püüame tagada ka, et ajateenija saaks väljaõppevälisel ajal väljaloa, et oleks võimalus sisustada oma vaba aeg enda parema äranägemise järgi.