vk Kra pilt

Maavägi

1. JALAVÄEBRIGAAD

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8000
E-post jalavaebrigaad@mil.ee

1. jalaväebrigaad on Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub ka kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon. Üksus on võimeline tegutsema koostöös NATO väeüksustega. Samuti kuuluvad 1. jalaväebrigaadi koosseisu Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon ning suurtükiväepataljon.

Brigaadi allüksused õpetatakse välja kaitseväe eri väeosades ja arvatakse pärast väljaõppe läbimist reservi brigaadi koosseisus.

1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluvad:

 • staap
 • Scoutspataljon
 • Kalevi jalaväepataljon
 • Viru jalaväepataljon
 • suurtükiväepataljon
 • õhutõrjepataljon
 • pioneeripataljon
 • tagalapataljon
 • tankitõrjekompanii
 • staabikompanii
 • luurekompanii

Loe veel…

 

Scoutspataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8100
E-post scoutspataljon@mil.ee

Erinevalt teistest väeosadest ei ole Scoutspataljonis ajateenijaid. Kogu isikkoosseis koosneb tegevväelastest. Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

Ülesanded:

 • Kaitsta Eesti Vabariigi iseseisvust
 • Kõrge valmidusastmega üksus osalemaks NATO, Euroopa Liidu või ÜRO juhitavatel rahvusvahelistel operatsioonidel
 • Taktikalise grupi suurune Eesti-sisene kiirreageerimisüksus
 • Täita BALTBAT-i Eesti-poolseid kohustusi

Loe veel…

Tagalapataljon

Loode 35,  45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post tagalapataljon@mil.ee

Tagalapataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse aasta läbi 1. jalaväebrigaadi staapi, seitset pataljoni ja kolme üksikkompaniid. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon on üks Kaitseväe nooremaid väeosasid. Teenistus tagalapataljonis on põnev eelkõige erialade rohkuse ja mitmekesisuse tõttu. Peamiste valdkondadena võib esile tõsta meditsiini, sõidukite remonti, laomajandust ja varustamist. Tagalapataljonis teenivate kaitseväelaste ja erialaspetsialistide kõrget taset kinnitab ka tõsiasi, et tagalapataljoni inimesed on kõrgelt hinnatud ka teistes väeosades.

Loe veel…

Pioneeripataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8700
E-post pio.pat@mil.ee

Pioneeripataljoni ülesanne on valmistada tõkkeid vastase liikumise takistamiseks, tagada oma manööverüksuste liikumisvabadus ja tõsta nende ellujäämisvõimet välikindlustamise abil. Pataljon asub Tapal, kus õpetatakse pioneere nii pioneeripataljoni enda kui ka kerge- ja mehhaniseeritud jalaväepataljonide koosseisu.

Loe veel…

Õhutõrjepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8600
E-post add@mil.ee

Õhutõrjepataljoni ülesanne on koolitada spetsialiste vastase õhuründevahendite, lennukite, kopterite, mehitamata lennuvahendite, tõrjumiseks ja hävitamiseks. Kaitseväe õhutõrje täidab oma ülesannet maapealsete relvasüsteemide – rakettide ja kahurite – abil. Lisaks edastatakse ülevaadet õhuruumis toimuvast radarite ja muude vahenditega.

Loe veel…

Suurtükiväepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8500
E-post stvg@mil.ee

Suurtükiväepataljoni ülesanne on toetada tulejõuga oma üksuste tegevust, häirida ja hävitada vastase elavjõudu, tehnikat ja positsioone. Sel eesmärgil koolitatakse ja drillitakse pataljonis suurtükiväelasi, kellest moodustatakse suurtükimeeskonnad ja harjutatakse kokku suurtükipatareid.

Suurtükiväepataljon on pataljonisuurune väeosa, mis koosneb patareidest. Patareid koosnevad rühmadest. Väeosa rahuaegne põhitegevus on anda suurtükiväealast väljaõpet.

Loe veel…

Viru jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post viru.jvp@mil.ee

Viru jalaväepataljonis õpetatakse välja jalaväe- ning tankitõrjeallüksuste rea- ja noorem juhtivkoosseis. Jalaväe õppesuunda kuuluvad kõik jalaväe tehnilised erialad: laskurid, sanitarid, tankitõrjegranaadiheiturid, kergemiinipilduja meeskonnaliikmed jne. Võitlejatele õpetatakse peamiselt teadmisi ja oskusi, mis annavad eelise lahinguväljal. Seepärast keskendutakse lasketehnilisele ja lahingutehnilisele ettevalmistusele ning rõhku pannakse füüsilisele ettevalmistusele.

Loe veel…

Kalevi jalaväepataljon

Rae põik 1, 76806 Paldiski
Tel 717 8200
E-post 1JvBr.KaleviJVP@mil.ee

Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.

Loe veel…

Tankitõrjekompanii

Pargi 55, 41537, Jõhvi
Tel 717 8300
E-post viru.jvp@mil.ee

Tankitõrjekompanii ülesanne on lahingute raskuspunktis toetada 1. jalaväebrigaadi allüksuseid või iseseisev lahingutegevus võitluses vastase soomustehnikaga. Tankitõrjekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Loe veel…

Luurekompanii

Loode 35, 45106, Tapa
Tel 717 8000
E-post jalavaebrigaad@mil.ee

Luurekompanii ülesanne on lahingupiirkonnas teiste 1. jalaväebrigaadi allüksuste tegevust julgestada ning iseseisvalt rindejoonel operatsioone läbi viia ja rinde lähitagalas vaenlase asetus, tegevus, arvukus ja relvastus kindlaks teha. Luurekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Loe veel…

 

Staabi- ja sidekompanii

Loode 35, 45106, Tapa
Tel 717 8000
E-post jalavaebrigaad@mil.ee

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Loe veel…

 

2. JALAVÄEBRIGAAD

Sirgu küla, Luunja vald 
62216 Tartu maakond
Tel 717 5000

Õppekogunemistega seotud küsimustes palun võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi personalijaoskonnaga telefoninumbril 717 5010.

2. jalaväebrigaad on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud Kaitseväe struktuuriüksus.

2. jalaväebrigaad on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud Kaitseväe struktuuriüksus, mis asub Lõuna-Eestis.

2. jalaväebrigaadi põhiülesanded on:

 • jalaväebrigaadi sõjaliste operatsioonide planeerimine ja korraldamine
 • juhtimis-, korraldus-, planeerimis-, arendus- ja järelevalvetoimingute tegemine oma vastutusalas
 • mobilisatsiooni planeerimine ja korraldamine ning üksuste formeerimine oma vastutusalas
 • koosseisus olevate üksuste lahinguvalmiduse tagamine
 • koosseisus olevate üksuste väljaõppes tagalatoetuse tagamine
 • koosseisus olevate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning nende formeerimise korraldamine.

Loe veel…

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5499
E-post kup@mil.ee

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülesanne on viia ellu kaitsetegevusi talle eraldatud vahenditega ettenähtud vastutusalal.

 • Õpetada välja ja komplekteerida sõjaaja üksused vastavalt formeerimisülesandele.
 • Vastavalt väljaõppeplaanile valmistada õppeaasta jooksul ajateenijatest sõjaaja allüksused: 3 jalaväekompaniid, miinipildujapatarei, tagalakompanii, staabikompanii. Ajateenijate arv ja allüksuste koosseis kinnitatakse iga-aastase väljaõppeplaaniga.
 • Viia vastavalt väljaõppeplaanile läbi õppekogunemised pataljoni baasil moodustatavate üksuste ja neid komplekteeritavate reservväelastega.
 • Hoida ja hooldada pataljoni rahu- ja sõjaaja, samuti formeeritavate üksuste tehnikat, relvastust, laskemoona, riide- ja muud varustust.

Loe veel…

Tagalapataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5400
E-post 2jvbr.tap@mil.ee

Tagalapataljoni põhiülesanne on rahuaja väljaõppe administratiivne ja tagalatoetus. Sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine.

Rahuajal toetatakse 2. jalaväebrigaadi staapi ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ning osaliselt lahingukooli. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Loe veel…