vk Kra pilt

Isikuandmete töötlemine

Siit leiate ülevaate Riigikaitse karjäärikeskuse isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta. Saate teada:

 • millisel juhul on võimalik karjäärikeskusel või kolmandatel isikutel teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate karjäärikeskuse välisveebi või edastate oma pöördumise
 • mis eesmärgil kogutud isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse
 • millised on teie õigused andmete töötlemisel

Kaitseressursside Amet on riigiasutus, mille tegevuse käigus tekkinud avaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda ameti välisveebis, dokumendiregistri avalikus vaates. Dokumentidega saate tutvuda, kui esitate teabenõude. Peamised töötulemused on ameti kodulehel.

Andmekaitset puudutavates küsimustes pöörduge e-maili aadressile: info@kra.ee.

All kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele välisveebist välislinkidega viidatakse.

Täistekstiga saate tutvuda siit:

Üldised põhimõtted

 • Teie isikuandmeid kasutatakse teile vastamiseks või asja lahendamiseks.
 • Kui tuleb teha järelepärimisi kolmandatele isikutele, avaldatakse teie neile isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.
 • Kui olete saatnud pöördumise, kaebuse, vaide vms, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastatakse see ning teid teavitatakse edastamisest.
 • Teiega peetud kirjavahetust, kaebust, vaiet ja selle läbivaatamise materjale vms võib kasutada asutusesiseselt töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.
 • Kirjavahetuse, kaebete, vaiete jms andmed on seadusekohaselt nähtavad ameti internetipõhises dokumendiregistris ning dokumendi pealkiri on vastav (nt “Kaebus” või “Vaie”). Seda põhimõtet rakendatakse inimeste eraelu kaitseks, kuna sageli pöördutakse ameti poole tundlikel teemadel.
 • Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga).
 • Kui kirjavahetuse või muude dokumentidega tutvumiseks esitatakse teabenõue, siis vaadatakse teabenõude saamisel üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti kaetakse kinni isiklikud kontaktandmed nagu (e-)posti aadress või telefoninumber, v.a juhul, kui kirjavahetust peetakse juriidilise isiku või asutuse esindajana. Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse-s § 35.
 • Dokument väljastatakse asutusele või isikule, kellel on küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus, nt kohtueelsele menetlejale või kohtule.

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

Amet rakendab vastamisel ülalkirjeldatud üldiseid põhimõtteid.

Kaebuse, vaide läbivaatamine

Riigikaitse karjäärikeskus rakendab vastamisel ülalkirjeldatud üldiseid põhimõtteid. Pöördumistele vastamistega toimetatakse osapooltele:

 • e-posti teel isiku nõusolekul
 • posti teel liht-, tähitud- või tähitud väljastusteatega kirjana, sh on postirisk postiteenuse osutajal ning kirja saajal
 • isiklikult kätte andes
 • vajadusel internetipõhises väljaandes Ametlikud Teadaanded

Kättetoimetamisel kasutatakse aadressandmeid, mida menetlusosaline on kas ise avaldanud või mis on rahvastikuregistris. Kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, on ametil õigus vajadusel anda oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Kaebusi või vaideid ja nendega seotud kirjavahetust säilitatakse 10 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Külastate meie võrgulehte või osalete küsitlustes

Ameti võrgulehtede külastajate andmeid, samuti korraldatud küsitlustes osalejate andmeid avaldatakse üksnes isikustamata kujul.

Tööle kandideerimine

 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda
 • küsime kandidaadi kirjalikku nõusolekut, et  küsida tema kohta infot tema endistest töö-,  teenistus- ja õppimiskohtadest
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid
 • teiste kandidaatide andmeid amet ei avalda
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja lõpuni. Kui soovime kandidaadi andmeid säilitada kauem, küsime selleks kandidaadi luba
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel
 • Tegevteenistusse asuda sooviv isikul tuleb Kaitseväe juhatajale või tema volitatud ülemale esitada Kaitseressursside Ameti kaudu vastavad dokumendid. Konkreetse kandidaadi ja tema andmetega tegeleb Karjäärikeskuses enamasti üks isik, kes edastab andmed hiljem Kaitseväele. Kaitseväe poolt isikuandmete töötlemisega saate tutvuda nende kodulehel.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida on teie kohta kogutud. Amet keeldub andmete tutvustamisest üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda valede isikuandmete parandamist. Kui ametil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Teil on õigus esitada ameti otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.