vk Kra pilt

Kandideerimine

Kaitseväes töötab ca 4000 inimest, kellest neljandik on tsiviilteenistujad. Nii elukutseliste sõjaväelaste, ametnike kui ka teenistujate suurem eesmärk on suurendada Eesti kaitsevõimet ja koostööd NATOs.

Tsiviilteenistujad jagunevad ametnikeks ja töötajateks. Ametnike ametikohad on seotud avaliku võimu teostamisega ning töölepingulised töökohad on avaliku võimu teostamist toetavad tööd (nt raamatupidamine, personalitöö, asjaajamine, laondus, toitlustus, haldustööd, IT jne).

Kaitseväe põhitegevus hõlmab eri valdkondi, näiteks ajateenijate väljaõpet, haldust, logistikat, IT-d ja sidet, küberkaitset, meditsiini, kommunikatsiooni ja veel palju muud.

Tegevteenistus on avaliku teenistuse eriliik nagu politseiteenistus ja päästeteenistus. Tegevväelased töötavad sõjaväelise auastmega ametikohal. Sellised ametikohad eeldavad kaitseväe nõuetele vastavaid teadmisi, oskusi, vilumusi ja hoiakuid.

Tegevteenistusse saab kandideerida 18–60-aastane Eesti kodanik, kes on vähemalt põhiharidusega ning vastab Kaitseväeteenistuse seaduses väljatoodud nõuetele.

Esimene samm: Esita CV või kasuta CV näidisvormi

 • Kandideerimiseks avalikul konkursil tuleb isikul esitada CV või täita antud CV näidisvorm.
 • CV saab KRA värbamisbüroole edastada:
  • lisades CV kandideerimisel failina;
  • saates e-kirjaga aadressile vkinfo@kra.ee;
  • paberkandjal – täites CV näidisvormi karjäärikeskuses kohapeal.

Teine samm: Eelvalik

 • Värbamispartner välistab kandideerijatest konkursi nõuetele mittevastavad kandidaadid.
 • Koostöös Kaitseväe esindajaga valib värbamispartner välja kandidaadid, kes vastavad kõige täpsemini esitatud nõudmistele ning jätkavad konkursil osalemist. CV-de ning motivatsioonikirjade analüüsi põhjal tehakse otsus, kes kutsutakse tööintervjuule/vestlusele.

Kandidaatide puhul, kes ei ole edastanud karjäärikeskusele kandideerimiseks kohustuslikke dokumente või antud kontaktandmed ei ole õiged, pole asutusel kohustust alustada kandideerimismenetlust.

Kolmas samm: Tööintervjuu/vestlus

 • Tööintervjuu/vestluse eesmärk on saada võimalikult täpne ülevaade kandidaadi haridusest ja eelnevast töökogemusest ning kandideerija oskustest, teadmistest ja hoiakutest.
 • Tööintervjuu/vestluse viib läbi Kaitseväe struktuuriüksuse esindaja ja/või värbamispartner.
 • Vajadusel kasutatakse lisaks intervjuule või vestlusele ka muid kandidaadi hindamise meetodeid (psühholoogilised testid, grupitööd, hindamine esseede põhjal jne).

Neljas samm: Lõppvalik

 • Lõppvaliku protsessis tuleb kandidaadil läbida hindamine kombineeritult. Kandideerijalt kogutakse tema nõusolekul vajalikud dokumendid ning testitakse järgnevalt:

Dokumentide esitamine

Lisaks CV-le esitab kandideerija tegevväelase ametikohale kandideerides:

 • passi või ID-kaardi;
 • haridust tõendava dokumendi;
 • juhiloa (olemasolul);
 • kandideerija, kes ei ole omandanud haridust eesti keeles, peab lisama ametikohal nõutava eesti keele tasemetunnistuse;
 • isik, kes ei ole kaitseväekohuslane, peab lisama kirjaliku taotluse kaitseväekohustuse võtmiseks Kaitseressursside Ametile. Naissoost isikul märkida taotlusesse tegevteenistusse asumise soov.

Esitatud andmete põhjal korraldab värbamispartner isikukontrolli, mille käigus kontrollitakse kandidaadi vastavust Kaitseväeteenistuse seaduses toodud nõuetele ning tegevteenistusse võtmise keelu mitteesinemist. Kandideerija edastab taustakontrolli teostavale asutusele nõusoleku (PDF) ja täidetud isikuankeedi (PDF) Kaitseväe korralduse seaduse § 41 kohaselt e-kirja teel, aadressile tk@mil.ee.

Krüpteeri taustakontrolli dokumendid (nõusolek ja ankeet) ID-kaardiga, kasutades Kaitseväe registrikoodi (70008641) ja valides sertifikaati «LK2» ja lisa ka enda võti

Tervisenõuetele vastavuse hindamine

Kaitseväes  hinnatakse kandidaadi vastavust tegevväelase tervisenõuetele.

Füüsilise ettevalmistuse hindamine

Kandideerija füüsilise ettevalmistuse hindamise viib läbi Kaitsevägi.

 • Kandideerija saab füüsilise ettevalmistuse hindamise läbiviimise koha, aja ning kogu sellega seonduva info värbajalt või tulevasest teenistuskohast (Kaitseväe/Kaitseliidu struktuuriüksusest või malevast).
 • Kaitsevägi teavitab värbamispartnerit kandidaadi füüsilise ettevalmistuse hindamise tulemustest.

Viies samm: Konkursi lõpptulemus

 • Konkursi lõpptulemusest teavitatakse valituks osutunud ja mitteosutunud isikuid otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Kui isik on läbinud edukalt kõik eelnimetatud kandideerimise etapid, siis esitatakse ta tegevteenistusse võtmiseks Kaitseväe või Kaitseliidu volitatud isikule.
 • Tegevteenistusse võtmise otsustab Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem.
 • Kui dokumendid on Kaitseväele või Kaitseliidule üle antud, annab värbaja isikule teada konkreetse aja kohtumiseks struktuuriüksuse/asutuse kontaktisikuga või edastab kontaktandmed, kellelt kandidaat saab edasiseks toimimiseks vajalikku informatsiooni.
 • Mittevalituks osutunud isikutele pakutakse võimalust kandideerida mõnel teisel konkursil või jätta oma andmed talendipanka.