vk Kra pilt

Tegevteenistus

Tegevteenistus on avaliku teenistuse eriliik nagu politseiteenistus ja päästeteenistus. Tegevväelased töötavad sõjaväelise auastmega ametikohal. Sellised ametikohad eeldavad Kaitseväe nõuetele vastavaid teadmisi, oskusi, vilumusi ja hoiakuid.

Tegevväelane võetakse alguses tegevteenistusse tähtajaliselt (kuni viieks aastaks). Tegevteenistuse pikkus sõltub ametikoha eripärast ja struktuuriüksuse vajadustest. Tegevteenistusse võib võtta sama isikut mitu korda. Tähtajaline tegevteenistussuhe tagab mõlemale osapoolele kindluse ja stabiilsuse konkreetseks ajaks. Kümneaastase katkematu teenistuse puhul muutub teenistussuhe tähtajatuks.

Lehelt leiad viited tegevteenistusega seotud teemadele: kuidas läbida kaitseväe arstlik komisjon, milline peab olema füüsiline ettevalmistus, milliseid haridus- ja kvalifikatsiooninõudeid tuleb täita, milline on palgakorraldus jms.

Terviseseisundi hindamine

Tegevteenistusse kandideerijad läbivad terviseseisundi hindamise KRA värbamisbüroo suunamiskirja alusel. Hinnatakse Sinu terviseseisundi vastavust tervisenõuetele. Loe lähemalt, millised dokumendid tuleb enne hindamist korda ajada ja millised on nende kulud? Loe lähemalt…

terviseuuringud

Palgakorraldusest

Tegevväelaste palga suurus otsustatakse kaitseministri määrusest juhindudes. Määrus kehtestab tegevväelaste sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestiku palgatasemed ja nendele vastava palga madalaima, keskmise ja kõrgeima määra. Loe lähemalt…

teenistuse tasustamine

Füüsiline ettevalmistus

Kehaliste võimete kontrolltest

Füüsilise ettevalmistuse hindamiseks kaitseväe poolt viiakse enne tegevteenistuslepingu sõlmimist läbi kehaliste võimete kontrolltest (KVKT) ning edaspidi üks kord kalendriaastas, testiperioodina iga-aastaselt 01. jaanuar kuni 31. oktoober.

Millised on kehaliste võimete kontrolltesti  harjutused ja milline tulemus on eelduseks tegevteenistusse asumisel? Loe lähemalt…

Haridusnõuded

Sõjaväelise auastmega ametikoht eeldab nõutud haridust ja sõjaväelist väljaõpet. Sõjaväelise auastmega ametikohad on kaitseväes ja Kaitseliidus. Millise haridustasemega isik võetakse tegevteenistusse? Loe lähemalt…

Keeleoskuse nõuded

Eesti keele oskuse nõuded on kehtestatud Vabariigi Valituse määrusega. Nõuded sõltuvad töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukorrast. Loe lähemalt…

Sotsiaalsed garantiid ja ametihüved

Tasuta vaktsineerimine, esmane arstiabi, esmased ravimid ning hambaravi on mõned näited tegevväelaste sotsiaalsetest garantiidest. Tutvu sotsiaalsete garantiide ja ametihüvede ülevaatega. Loe lähemalt…