vk Kra pilt

Eesti keele oskus

Tegevteenistuses peab sinu keeleoskus vastama teenistuse iseloomust ja teenistus- või ametikoha keelekasutusolukorrast tingitud eesti keele oskuse nõuetele. Sinu keeleoskust ei kontrollita, kui oled hariduse omandanud eesti keeles. Muul juhul pead keeleoskuse taseme määramiseks sooritama eesti keele tasemeeksami. Pärast eksami sooritamist saad eesti keele oskuse tunnistuse. Lisaks eeldatakse sinult töö- ja ametialase sõnavara valdamist.

Keeleoskustasemed

 • A-tase, mis jaguneb A1- ja A2-tasemeks
 • B-tase, mis jaguneb B1- ja B2-tasemeks
 • C-tase, mis jaguneb C1- ja C2-tasemeks

Varem kehtinud keeleoskustasemete vastavus:

 • algtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B1-tasemel keeleoskusele
 • kesktaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B2-tasemel keeleoskusele
 • kõrgtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks C1-tasemel keeleoskusele

Nõuete kohta loe lähemalt eesti keele oskust ja kasutamist reguleerivast Vabariigi Valitsuse määrusest ning keeleseadusest ja selle lisast.

Keeleoskuse A-tase

Vähemalt A-taseme keeleoskust nõutakse, kui sinu teenistuskohustused või tööülesanded on konkreetsed ning täpselt piiritletud, keelekasutusolukorrad on rutiinsed ja kirjalik töö piirdub tüüpdokumentide koostamise või plankide täitmisega. Keeleoskust vähemalt A-tasemel nõutakse abiteenistujatelt (v.a kantseleitöötajad).

A1-tasemel keelekasutaja:

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama

A2-tasemel keelekasutaja:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi

 

Fotod: Mathis Bogens, Andres Lumi

NSE ohvitserid ja allohvitserid

Keeleoskuse B-tase

Planeerimiskonverents

 

Vähemalt B-tasemel keeleoskust nõutakse, kui sinu teenistuskohustused või tööülesanded on mitmekesised ning seotud nt asjaajamise, allüksuse juhtimise või koostööga, samuti etteantud sisuga töödokumentide koostamisega.

Tegevteenistuses olevatelt sõduritelt ja nooremallohvitseridelt nõutakse eesti keele valdamist vähemalt tasemel B1, vanemallohvitseridelt vähemalt tasemel B2.

B1-tasemel keelekasutaja:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg või muu
 • saab enamasti hakkama vastavas keelekeskkonnas (nt välisriigis, kus seda keelt räägitakse)
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane

B2-tasemel keelekasutaja:

 • mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga
 • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõneauste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi

Keeleoskuse C-tase

Vähemalt C-tasemel keeleoskust nõutakse, kui sinu teenistuskohustused või tööülesanded on seotud üksuse juhtimise, tegevuse kavandamise ja koordineerimisega, samuti nõustamise, avalike ettekannete, sõnavõttude ja ametlike kirjalike tekstide koostamisega.

Tegevteenistuses olevatelt ohvitseridelt nõutakse eesti keele valdamist tasemel C1.

Eesti kaitseväelased Afganistanis veebruaris 2013

C1-tasemel keelekasutaja:

 • mõistab pikki ja keerukaid tekste
 • tabab ka varjatud tähendust
 • oskab end väljendeid eriti otsimata spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööolukordades
 • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid

C2-tasemel keelekasutaja:

 • mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut
 • oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ning sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi
 • oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid