vk Kra pilt

Tegevväelase palgakorraldus

Tegevväelase palgale, palga komponentidele, palga vähendamise alustele, palga maksmise ajale ja viisile, palga maksmisele teenistusülesannete täitmise takistuse korral ning palga avalikustamisele kohaldatakse avaliku teenistuse seadust.

Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha moodustamisel või ümberkujundamisel määratakse lähtuvalt ametikoha ülesannetest ametikohale palgaastmestikus vastav palgatase.

Tegevväelaste teenistuse tasustamist reguleerib Kaitseministri määrus. Määruse lisas on toodu palgaastmestik.

Määrusega kehtestatakse tegevväelaste sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestiku palgatasemed ja nendele vastavav palga madalaim, keskmine ja kõrgeim määr.

TEGEVVÄELASE PÕHIPALGA ASTMESTIK Kaitse juhataja 15.01.2018 käskkirjaga nr 9 kinnitatud tegevväelaste palgajuhendi juurde

Palgatase Tegevväelase põhipalga vahemik
Madalam määr Keskmine määr Kõrgem määr
T20 4600 4700 4800
T19 4400 4500 4600
T18 4200 4300 4400
T17 4000 4100 4200
T16 3800 3900 4000
T15 3600 3700 3800
T14 3400 3500 3600
T13 3200 3300 3400
T12 3000 3100 3200
T11 2800 2900 3000
T10 2600 2700 2800
T9 2400 2500 2600
T8 2200 2300 2400
T7 2000 2100 2200
T6 1800 1900 2000
T5 1600 1700 1800
T4 1400 1500 1600
T3 1200 1300 1400
T2 1000 1100 1200
T1 800 900 1000
T0 600 700 800

 

TULEMUSLIKKUS

Muutuvpalk

Muutuvpalk on ametniku palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

Tulemuste hindamisel võetakse aluseks eelnevalt tööplaanis või muudes planeerimisdokumentides ning hindamisvestlusel kokkulepitud eesmärgid ja oodatavad tulemused.

Kalendriaastas tegevväelasele välja makstav muutuvpalga kogusumma ei tohi olla suurem 20% tegevväelasele sama kalendriaasta määratud põhipalga kogusummast.

Ergutus

Tunnustus teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest või kauaaegse laitmatu teenistuse eest. Ergutused on:

 • distsiplinaarkaristuse ennetähtaegne kustutamine
 • tänu avaldamine
 • Kaitseväe teenetemärgi andmine
 • hinnalise kingituse tegemine
 • nimelise külm. või tulirelva kinkimine

Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse lisatasuna või igakuise lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks järjestikuseks kuuks. Kaitseväelasele antava rahalise preemia piirmäär 1000 eurot. Kaitseväelasele tehtava hinnalise kingituse maksumus ei või olla suurem kui 800 eurot.

Sõjaväelisel väljaõppel, toimkonnas ning eriolukordades teenistusülesannete täitmisel osalemise hüvitamine

Õppusel ja toimkonnas osalemine hüvitatakse eelarvelisi vahendeid käsutava struktuuriüksuse ülema otsusel vaba aja andmisega üks tööpäev ühe õppusel või toimkonnas osaletud päeva kohta või hüvitatakse lisatasu maksmisega järgmiselt:

 • Iga õppusel osaletud päeva kohta makstakse lisatasu 30 eurot ning puhkepäeval osaletud päeva kohta makstakse lisaks lisatasu 65 eurot, välja arvatud riigipühal;
 • Iga toimkonnas osaletud päeva kohta makstakse lisatasu 20 eurot ning lisaks riigipühal õppusel ja toimkonnas osalemine hüvitatakse makstes tegevväelasele kahekordset põhipalka 8 tunni ulatuses päeva kohta

PUHKUS

Põhipuhkus

Tegevväelase põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

Õppepuhkus

Töötajale ja avalikule teenistujale antakse koolituses osalemiseks koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale ja avalikule teenistujale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.

Õigus on saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

 

Erakorraline puhkus

Tegevväelasel säilitatakse põhipalk sõjalises operatsioonis osalemise ajal või vahetult pärast rahvusvahelise sõjalise operatsiooni lõppemise järgselt:

 • operatsioonil osalemisel kuni kolm kuud – kuni kümme kalendripäeva
 • operatsioonil osalemisel kauem kui kolm kuud – kuni 21 kalendripäeva.

Võta ühendust

 • E-post:
 • post