vk Kra pilt

Värbamiskeskus

VÄRBAMISKESKUSE PÕHIÜLESANDED

Värbamiskeskus alustas tegevust 01.03.2008. a Kaitseressursside Ameti alluvuses.

Värbamiskeskuse põhiülesandeks on tegeleda personali organisatsioonivälise värbamisega kaitseväe ja Kaitseliidu jaoks. Selle tarbeks vahendame värbamisinfot avalikkusele, seda nii värbamiskeskuse poolt hallatava värbamisportaali kaudu kui ka meedia vahendusel.

Täiendavalt käime kaitseväge ja sealseid teenistusvõimalusi tutvustamas nii kaitseväe siseselt (ajateenijatele) kui ka väliselt, osaledes temaatilistel avalikel üritustel ja messidel.

Värbamiskeskuse kompetentsi kuulub ka statistika kogumine ja uuringute läbiviimine värbamistegevuseks vajaliku tagasiside või sisendinfo saamiseks.

VÄRBAMISKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

Värbamiskeskuse ülesanded, juhtimise ning töökorralduse alused on kindlaks määratud Kaitseressursside Ameti põhimääruses.

 

Ülesanded põhimäärusest tulenevalt: 

  • Kaitseväkke, vajaduse korral teistesse Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustesse ja Kaitseliitu personali värbamine, sealhulgas tegevteenistusse võtmisele eelnevate toimingute tegemine;
  • Kaitseväe, vajaduse korral teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste ja Kaitseliidu värbamisinfo vahendamine avalikkusele ja sihtrühmale;
  • värbamisnõustamine;
  • värbamisürituste korraldamine;
  • värbamisportaali haldamine;
  • värbamise tulemusena Kaitseväkke teenistusse võetute, samuti teenistusest vabastatute rahulolu uuringute tegemine.