vk Kra pilt

Värbamiskeskus

Kaitseväe värbamiskeskus (edaspidi värbamiskeskus) alustas tegevust 01.03.2008. a Kaitseressursside Ameti alluvuses. Värbamiskeskuse põhiülesandeks on tegeleda personali organisatsioonivälise värbamisega kaitseväe ja Kaitseliidu jaoks. Selle tarbeks vahendame värbamisinfot avalikkusele, seda nii värbamiskeskuse poolt hallatava värbamisportaali kaudu kui ka meedia vahendusel. Täiendavalt käime kaitseväge ja sealseid teenistusvõimalusi tutvustamas nii kaitseväe siseselt (ajateenijatele) kui ka väliselt, osaledes temaatilistel avalikel üritustel ja messidel. Värbamiskeskuse kompetentsi kuulub ka statistika kogumine ja uuringute läbiviimine värbamistegevuseks vajaliku tagasiside või sisendinfo saamiseks.

IMGP8973-vi

VÄRBAMISKESKUS EV96

VÄRBAMISKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

Alates 01. jaanuarist 2008.a. moodustati Kaitseressursside Ametisse uus struktuuriüksus: värbamiskeskus.

Värbamiskeskuse ülesanneteks on:

1) Kaitseväkke personali värbamine koostöös Kaitseväega, sealhulgas tegevteenistusse võtmisele eelnevate toimingute tegemine;
2) Kaitseväe värbamisinfo vahendamine avalikkusele ja sihtrühmadele;
3) värbamisürituste korraldamine;
4) värbamise veebilehe haldamine;
5) värbamise tulemusena teenistusse võetud, samuti teenistusest lahkunute rahulolu-uuringute läbiviimine;
6) korraldab toetuste andmist riigikaitseõpetust õpetavatele koolidele;
7) korraldab riigikaitseõpetust õpetavate koolide ja õpetajate üle arvestuse pidamist;
8) koordineerib riigikaitseõpetuse välilaagrite korraldamist koostöös koolide, Kaitseväe ja Kaitseliiduga;
9) korraldab riigikaitseõpetuse populariseerimis- ja toetustegevusi koostöös Kaitseministeeriumiga.

Värbamiskeskuse ülesanded, juhtimise ning töökorralduse alused on kindlaks määratud värbamiskeskuse põhimäärusega.

DOKUMENDIREGISTER

Asutuse dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu. Dokumendiregistris registreeritakse asutusele saabunud ja asutusest väljasaadetavad dokumendid saabumise, allkirjastamise või väljasaatmise päeval või sellele järgneval tööpäeval.

Loe lähemalt…

Võta ühendust

  • E-post:
  • post